Disclaimer

Audax Publishing besteedt alle aandacht en zorg aan het onderhouden en samenstellen van Sante.nl. Desondanks is het mogelijk dat er informatie op staat die niet geheel volledig of juist is.

Beweringen en meningen zoals die worden geuit in en onder de artikelen op Sante.nl zijn die van de personen die aan het woord zijn, zoals bijvoorbeeld een geïnterviewde bron. Deze meningen en beweringen hoeven niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of Audax Publishing te zijn.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Sante.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Sante.nl. Noch zijn wij aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het tijdelijk onbereikbaar zijn van Sante.nl. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Sante.nl is verkregen. Sante.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op Sante.nl, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten of uitvoerder van dergelijke diensten gedane beweringen.

De informatie op Sante.nl wordt dagelijks bekeken en onderhouden en eventuele wijzigingen op de inhoud kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Intellectueel eigendom

Alle rechten, met betrekking tot het Santé-logo en de merknamen ‘Santé’ en ‘Sante.nl’ berusten bij Audax Publishing. De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.

Audax Publishing heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

Santé

in je brievenbus?

Bestel nu

Als eerste op de hoogte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Santé!